POLITYKA PRYWATNOŚCI

dot. serwisów w domenie emigoretail.pl lub *.emigoretail.pl


§1. Postanowienia ogólne
Sagra Technology Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z serwisów w domenie emigoretail.pl lub *.emigoretail.pl.
Administratorem danych jest Sagra Technology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Szczecinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000122856, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8520604961, REGON: 008080085. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Podmiot Danych Osobowych” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności, dbamy o bezpieczeństwo danych i działamy zgodnie z poniższymi zasadami Polityki Prywatności.
§2. Administrator Danych
Sagra Technology Sp. z o.o. w Szczecinie jest Administratorem Danych Osobowych, co oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego, które złożyłeś w celu korzystania z usług Emigo Retail dostarczanych przez Sagra Technology Sp. z o.o. lub formularzy online, w tym newslettera na stronie http://emigoretail.pl
Dane osobowe przetwarzane są:
Odbiorcą danych osobowych będą podmioty korzystające z systemów informatycznych Sagra Technology – w szczególności producenci lub sprzedawcy z branży farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej, materiałów biurowych oraz z innych branż, z którymi Sagra Technology współpracuje.
Sagra Technology Sp. z o.o. może zbierać i wykorzystywać niektóre lub wszystkie z poniższych kategorii danych osobowych:
Informacje te przetwarzamy w celu:
W dowolnej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości od Sagra Technology wysyłając wiadomość na e-mail: daneosobowe@sagra.pl
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Twoja zgoda w stosownych przypadkach nasz uzasadniony interes w utrzymaniu relacji z Tobą lub Twoim pracodawcą. Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnie wybranym momencie, z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej wycofaniem.
W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy relewantnego przetwarzania, niemniej jednak możliwe, że w dalszym ciągu będziemy potrzebowali przetwarzać część Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne w celu wykonania naszych praw i zobowiązań umownych, jeżeli jesteśmy związani umową z Tobą lub Twoim pracodawcą, wykonania roszczeń prawnych lub ochrony przed nimi.
Udostępnienie Sagra Technology danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do założenia konta i korzystania z usług Emigo Retail.
Dane dodatkowe, które możemy pozyskiwać, dotyczą:
Dodatkowo, użytkownik może dostarczyć nam informacji takich jak jego dane kontaktowe oraz informacje dotyczące organizacji. Niektóre ze sposobów, w jaki możemy pozyskać te informacje, to:
§3 Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą(jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W celu skorzystania z wskazanych praw możesz zgłosić się do naszej siedziby lub przesłać wniosek na nasz adres listownie lub drogą elektroniczną.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@sagra.pl
Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu możesz skorzystać ze swoich praw:
W sprawie realizacji Twoich praw udzielimy informacji na piśmie, pocztą elektroniczną lub można ją będzie odebrać w naszej siedzibie po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Jeżeli otrzymamy wniosek o realizację prawa dotyczącego danych osobowych, bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udzielimy każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
§4 Ochrona danych osobowych
Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich, przetwarzamy Twoje dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienie bezpieczeństwa tych danych. Twoje dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej organizacji. Sagra Technology wdrożyła i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszystkie osoby zatrudnione oraz osoby z nami współpracujące, są obowiązane zachować tajemnicę, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące Twoich Danych Osobowych.
Nasi pracownicy realizują szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych, w tym z zakresu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
§5 Inspektor Ochrony Danych
W chwili obecnej w celu koordynacji działań i nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych powołany został również Administrator Bezpieczeństwa Informacji, oraz został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Marcin Włodarz. Z Inspektorem Ochrony Danych, panem Marcinem Włodarzem, można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres naszej siedziby lub na adres e-mail: iodo@sagra.pl
§6 Udostępnianie Twoich danych osobowych
Sagra Technology Sp. z o.o. może czasami udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom w związku z celem, dla którego zbiera Twoje Dane Osobowe. W szczególności możemy udostępniać Twoje dane osobowe:
Przetwarzanie Twoich danych osobowych w opisany powyżej sposób nie wiąże się z przekazywaniem ich do innych krajów, w tym krajów spoza Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
§7 Przechowywanie Twoich danych osobowych
W przypadku gdy przetwarzanie danych jest oparte na Twojej zgodzie lub naszych uzasadnionych interesach związanych z utrzymaniem relacji z Tobą, Sagra Technology przechowuje Twoje dane osobowe wyłącznie do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych.
W przypadku gdy przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji umowy, której stroną jesteś Ty lub Twój pracodawca, Sagra Technology przetwarza Twoje dane osobowe do momentu wykonania lub rozwiązania umowy, albo do czasu przedawnienia się wszelkich roszczeń wynikających z umowy.
W przypadku gdy powyższe podstawy prawne przestaną mieć zastosowanie możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu ustalenia, wykonania roszczeń prawnych lub ochrony przed nimi - przez dodatkowy okres do 10 lat albo przez okres wymagany przepisami prawa.
§8 Dane osobowe wrażliwe
Zasadą ogólną jest, że Sagra Technology nie gromadzi „danych osobowych wrażliwych” przez swoją stronę internetową. “Dane osobowe wrażliwe” dotyczą informacji na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności związkowej lub dotyczących stanu zdrowia lub życia seksualnego.
§9 Witryny internetowe stron trzecich
Strony internetowe Sagra Technology mogą zawierać odnośniki do stron internetowych stron trzecich. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że właściciele i administratorzy takich stron internetowych (stron trzecich) mogą gromadzić, używać i przesyłać dane internetowe w oparciu o inne warunki niż Sagra Technology. Po wejściu na stronę internetową strony trzeciej użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności takich stron internetowych (stron trzecich).
§10 Cookies
Sagra Technology wykorzystuje cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę. Cookies pozwalają nam zbierać informacje o tym, jak i kiedy nasi użytkownicy korzystają z tej strony. Informacje te będę wykorzystywane jedynie do celów statystycznych. Pliki cookies nie przechowują danych osobowych.
§11 Google Analytics
Strona Sagra Technology korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, a wykorzystującej informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony.
§12 Zmiany polityki prywatności
Sagra Technology zastrzega sobie prawo do zmian polityki prywatności. O zmianie użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://emigoretail.pl/PrivacyPolicy